pressupost. curs 2017 - 2018


ENTRADES

Subvencions i convenis

293.418,24 euros

Fundacions i mútues

00,00 euros

Ingressos activitats esportives

842.089,32 euros

Ingressos per prestacions de serveis diversos

506.496,17 euros

Total entrades

1.642.003,73 euros

 

SORTIDES

 

Sous i salaris , S. Social i despeses socials

935.197,00 euros

Despeses de personal

247.818,77 euros

Serveis professionals independents

52.933,28 euros

Assegurances

135.411,93 euros

Lloguers instal·lacions

16.447,70 euros

Lloguers (renting vehicles)

13.445,60 euros

Subministraments i altres despeses

3.515.60 euros

Reparacions i conservació

1.228,16 euros

Altres despeses

230.887,18 euros

Total sortides

1.636.885,22 euros