QUI SOM?

El Consell Esportiu del Baix Camp (CEBC) és una entitat privada sense cap finalitat de lucre que figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 63.

 

El Consell Esportiu del Baix Camp és una agrupació formada per centres o associacions escolars, clubs, associacions o federacions esportives, i entitats municipals de gestió esportiva, ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Camp.


FUNCIONS

 

El Consell Esportiu del Baix Camp  es dedica al foment, la promoció i l’organització de l’activitat esportiva de caràcter no obligatori en edat escolar, dins la comarca del Baix Camp.

 

Davant la necessitat que tothom rebi una educació esportiva més completa, el Consell Esportiu del Baix Camp, crea programes adreçats a millorar el desenvolupament físic psíquic i social de les persones, especialment dels infants i dels joves. Volen ser un complement més dins de l’esport educatiu i arribar a tothom.

La nostra finalitat és, per tant, EDUCAR.

 

També es preocupa de la resta de col·lectius. Per aquest motiu col·labora amb els ajuntaments buscant els programes que millor s’adapti a les necessitats de les persones que viuen en aquell municipi, tant gent gran, com dones, persones immigrants de diferents cultures, etc. pels que proposa diferents activitats dirigides a millorar la salut, la integració i el seu benestar.

 

Amb aquesta finalitat realitzarà les activitats següents:

1. Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar dins la comarca del Baix Camp.

Tanmateix, el Consell Esportiu del Baix Camp podrà establir les zones de competició més adequades al desenvolupament dels jocs esportius en edat escolar, tenint en compte tant el nombre de participants com la situació geogràfica. Amb aquesta finalitat, les zones esmentades podran constituir l’organització interna que el Consell Esportiu del Baix Camp cregui més oportuna.

2. Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius de Catalunya en edat escolar i organitzar les fases prèvies corresponents, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.

3. Assessorar els ajuntaments, al Consell Comarcal del Baix Camp, els clubs, els centres educatius i altres entitats esportives de la seva demarcació, en l’activitat esportiva al seu càrrec i, si s’escau, col·laborar en la seva execució.

4. Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport en edat escolar.

5. Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars en la gestió d'instal·lacions esportives.

6. Executar les activitats esportives que pugui encomanar la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Camp, i altres entitats públiques o privades competents, d’acord amb els convenis que puguin establir-se.

7. Gestionar les activitats esportives, d’oci, de lleure i de formació que se’ns puguin encomanar, així com tots els serveis complementaris per tal d’aconseguir la màxima qualitat i seguretat en l’organització de les mateixes.