Resolució de proclamació del nou president i resta de membres de la comissió directiva del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP.

 

Fets

 

1. El consell esportiu denominat CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP, inscrit al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 00063, ha presentat al Consell Català de l’Esport documentació mitjançant la qual comunica el procés electoral seguit en el seu si.

2. El contingut de l’acta de la Assembla general extraordinària del Consell esportiu, realitzada el dia 30/07/2020, acredita que es van proclamar com a membres de la Comissió directiva per cadascun dels estaments que constitueixen l'òrgan assembleari els candidats/candidates que es van presentar a l’elecció.

3. El contingut de l’acta de la reunió de la Comissió directiva elegida, realitzada en data 30/07/2020, acredita que es va procedir a l'elecció del president, per unanimitat, i a l’elecció dels demés càrrecs de l'òrgan directiu.

4. La Secció de Registre i assessorament jurídic d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport ha informat favorablement la proclamació de president i resta de membres de la Comissió directiva del Consell esportiu esmentat.

 

Fonaments de dret

1. L’article 18.1, en relació a l’article 12, del Decret 267/1990, de 8 d'octubre, de regulació dels consells esportius, estableix que els membres de la comissió directiva d’un consell esportiu s’ha de dur a terme mitjançant convocatòria d’una assemblea general.

2. L’article 18.2 i 14, del Decret 267/1990, citat, estableix que el president o presidenta i resta de càrrecs de la comissió directiva d’un consell esportiu serà elegit pels membres d’aquesta comissió, tot tenint present que per elegir al president o presidenta es requereix el vot de la majoria absoluta dels membres.

3. L’article 18.2 in fine, del Decret 267/1990, citat, en relació a l’article 2, punt 2, apartat k) del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport, confereix al president d’aquest organisme la competència de proclamar al president o presidenta i membres de la comissió directiva d’un consell esportiu.

4. L'article 39.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, pel que fa a atorgà eficàcia als actes quan aquests

produeixen efectes favorables a l’interessat.

 

Per tant, resolc:

Proclamar, amb efectes des del dia 30/07/2020, com a president del CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP al senyor Ernest Aymamí Huguet, com també, la resta de membres de la Comissió directiva composada per les persones, amb el càrrec corresponent, següents:

 

vicepresident 1: Jordi Fortuny Sisniega

vicepresident 2: Antonio Masip Fort

secretari: Josep Cugat Puggalí

vocal: Gemma Pahí Llort

vocal: Immaculada Beatriz Parra Hipolito

vocal: Jordi Clavero Roca

vocal: Josep Cuerba Domènech

vocal: Josep Maria Rovira Casadó

vocal: Judit Fontanillas Blavi

vocal: Lluis Montserrat Sirolla Obre

vocal: Natalia Pleguezuelos Berlanga

vocal: Sílvia Marquet Diaz

vocal: Xavier Ciurana Roca

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs d’alçada davant del conseller o consellera del departament competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes des del dia següent a la seva notificació, segons estableix l’article 28 del Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

Esplugues de Llobregat

 

El director del Consell Català de l’Esport

P.d. (Resolució VCP/3257/2009, de 5 de novembre,

DOGC núm. 5514, DE 26.11.2009)